Acords Mesa de PAS Funcionari 10/12/2015 – Permutes i Teletreball

A la reunió de la Mesa (*) de PAS funcionari realitzada ahir dijous dia 10 de desembre es van acordar dos temes que fa un any que s’estaven negociant:

  • Acord sobre la gestió de les permutes entre les universitats públiques de Catalunya
  • Acord per a promoure el teletreball a les universitats públiques

A la reunió de la Comissió Tècnica de la Mesa del PAS-F del 22 de gener es van treballar els documents d’aquests dos temes, i es van fer molts apropaments, però encara hi havia diferents punts de discrepàncies importants. Finalment, ahir es va arribar a un acord.

Us recordem que el 10 de novembre en aquesta Mesa es va acordar l’ampliació dels dies d’afers propis per antiguitat. Ho podeu llegir aquí. Aquest mateix dia, en la Mesa d’Universitats, es va acordar amb les gerències de les 7 universitats demanar a la Generalitat de Catalunya l’aplicació també al PAS de la taxa de reposició del 100% per al 2016.

Pel que fa a l’Acord de “Permutes”, aquest estableix un procediment, alhora que garanteix una publicitat i seguiment que ha de facilitar la permuta entre llocs de treballs de PAS funcionari de les set universitats catalanes.

Pel que fa l’Acord de “Teletreball” es concreta un procediment i un compromís perquè les universitats que no tenen teletreball realitzin un Pla Pilot per a implementar-lo. Així mateix, ha d’ajudar a donar un impuls a aquelles universitats que ja ho estan aplicant.

Altres temes:

CCOO hem demanat com a proper tema a tractar a la Mesa de PAS funcionari la negociació d’una reducció horària per al personal a partir dels 60 anys.

(*) la composició d’aquesta Mesa és paritària entre els representants de les universitats i els representants sindicals (9 CCOO i 5 UGT), i es distribueix en funció dels resultats obtinguts a les eleccions a les juntes de PAS de les universitats públiques catalanes, entre els Sindicats que hagin obtingut un mínim del 10% del total de representants. També hi assisteix un representant de la Direcció General d’Universitats que la presideix.

 

Informació de la Comissió Tècnica de la Mesa de PAS-F 11-12-2014

La Comissió Tècnica* es va crear a la reunió de la Mesa del PAS-F del 8 d’abril de 2014, per tal d’analitzar la situació actual i les diferents propostes sobre diversos temes comuns a les set universitats públiques catalanes. A l’anterior reunió de la Comissió Tècnica es va acordar tractar:

– permutes (entre universitats)
– teletreball
– concursos de provisió de llocs de treball

Un cop analitzada la situació a cadascuna de les universitats, CCOO vam enviar, el mes de juliol, les nostres propostes i, el mes de novembre, les universitats ens han fet arribar les seves. A la reunió de la Comissió Tècnica d’ahir es va avançar força en la discussió de les propostes de “permutes” i “teletreball”, però no en la “provisió de llocs de treball”:

Permutes: hi ha acord en els aspectes fonamentals i manca revisar el redactat.

Teletreball: en aquest punt les universitats plantegen que en lloc d’un Acord general, el que poden fer és un compromís per tal de realitzar “proves pilot” a les universitats que encara no ho han fet. Van presentar un redactat que recull la “proposta base per implantar el teletreball”. Hi ha acord en el tema de fons i resta revisar el redactat.

Concursos de provisió de llocs de treball. Atesa la diversitats de situacions actuals i la complexitat del tema, CCOO vam presentar una proposta per a fixar un procediment mínim i compartit entre totes les universitats, però aquestes han manifestat la seva impossibilitat de realitzar una proposta comuna i demanen retirar aquest punt de les negociacions.

Davant d’això, CCOO va demanar aclarir el marc jurídic “reconegut” per les universitats i, davant el dubte d’aquestes, el representant de la Generalitat de Catalunya va precisar que, a manca de desenvolupament de normativa autonòmica, l’EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) no és d’aplicació directa (és manté la legislació anterior!) i el Decret 123/1997 de Provisió de la Generalitat ho és només de forma supletòria. També és d’aplicació el Decret Legislatiu 1/1997 de la Generalitat que regula aspectes de la Funció Pública, tot respectat l’autonomia universitària.

La propera reunió de la Comissió Tècnica està prevista el 22 de gener per tal d’intentar tancar diferents aspectes i ja convocar la Mesa de PAS-F.

________________________________________________________________

*La composició d’aquesta Mesa és paritària entre els representants de les universitats i els representants sindicals (9 CCOO i 5 UGT), i es distribueix en funció dels resultats obtinguts a les eleccions a les juntes de PAS de les universitats públiques catalanes, entre els Sindicats que hagin obtingut un mínim del 10% del total de representants. També hi assisteix un representant de la Direcció General d’Universitats que la presideix.